Chief Accountant

Miejsce pracy: Wrocław (hybrydowo)

CA/WRO/01/24

Do naszego zespołu szukamy osoby, która wypełni rolę Chief Accountant (Główny Księgowy / Główna Księgowa). Jako Chief Accountant będziesz zarządzał/a zespołem Accounting, którego misją jest zapewnienie efektywności finansowej całej organizacji poprzez rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, dostarczanie precyzyjnych informacji finansowych oraz zapewnienie zgodności prawnej i transparentności.

Zakres Twojej codziennej odpowiedzialności:

 • Zarządzanie zespołem Accounting skoncentrowane na ciągłym rozwoju i podnoszeniu kompetencji jego członków, w tym zapewnienie wsparcia merytorycznego i mentoringu.
 • Kompleksowe zarządzanie działem Accounting, w tym nadzór nad wszystkimi prowadzonymi procesami finansowymi spółek K+ Group dla zapewnienia stabilności finansowej oraz zgodności z przepisami.
 • Bieżąca współpraca z CFO celem optymalnego prowadzenia polityki podatkowej K+ Group, skuteczności systemu rachunkowości zarządczej, a także precyzyjnego prowadzenia księgowości wszystkich spółek wchodzących w skład K+ Group.
 • Zapewnienie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych dla wszystkich spółek K+ Group.
 • Wdrażanie i utrzymanie skutecznych procedur kontrolnych w celu minimalizacji ryzyka finansowego.
 • Koordynacja procesu przygotowywania miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów finansowych dla każdej spółki w grupie.
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych wszystkich spółek K+ Group, w tym implementacja optymalnych strategii podatkowych oraz składanie deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie rachunkowości zarządczej dla efektywnego wsparcia procesów decyzyjnych  zarządu oraz kierownictwa spółek K+ Group, a także optymalizacji działań całej organizacji.
 • Zapewnienie prawidłowości i przejrzystości sporządzania sprawozdań finansowych wszystkich spółek grupy.
 • Reprezentowanie Spółki przed instytucjami zewnętrznymi oraz audytorami z zapewnieniem transparentności kondycji finansowej spółki oraz przejrzystości informacji.
 • Udoskonalanie funkcjonowania całego obszaru Accounting z wykorzystaniem nowych technologii skupione na zwiększaniu efektywności, produktywności oraz podejmowaniu lepszych decyzji wspierających strategię biznesową K+ Group.

Kluczowe atuty i kompetencje, które zapewnią Ci sukces w realizacji tej roli:

 • Obszerna wiedza finansowa obejmująca analizę finansową, rachunkowość, podatki, sprawozdawczość finansową, zarządzanie kapitałem, planowanie budżetowe, controlling, ocenę ryzyka, znajomość rynków finansowych oraz umiejętność przewidywania wpływu decyzji biznesowych na kondycję przedsiębiorstwa.
  • Wykształcenie wyższe na kierunku Finanse, Ekonomia, Księgowość lub pokrewne potwierdzone dyplomem studiów wyższych
  • EQ Leadership zapewniający świadome oraz umiejętne dostosowywanie stylu przywództwa do zaistniałych okoliczności.
  • Zarządzanie, czyli umiejętność skutecznego planowania, organizowania, kierowania, podejmowania decyzji, i kontrolowania wszystkich zoperacjonalizowanych działań finansowych, a także optymalnego wykorzystania zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.
 • Partnerstwo oznaczające umiejętność bliskiej i opartej na zaufaniu współpracy na szczeblu strategicznym i taktycznym.
 • Przewidywanie będące zdolnością do rozumienia i prognozowania przyszłych zmian, nadchodzących trendów i zdarzeń, umożliwiające świadome podejmowanie decyzji oraz dostosowywanie działań do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca merytoryczną pracę z dokumentacją księgową oraz obsługę codziennych operacji.

Co możemy Ci zaproponować:

Umowa o pracę lub B2B plus

Realne możliwości rozwoju plus

Prywatna opieka medyczna plus

Możliwość pracy zdalnej plus

Kafeteria MyBenefit plus

Ubezpieczenie na życie plus