Klauzula informacyjna

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ”RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

Administratorem Twoich danych jest: Komunikacja Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pilicka 19, 02-629 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Inne dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli w Twoich dokumentach, zawarte są dane szczególnych kategorii, np. dane dotyczące zdrowia, przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Twoje dane osobowe przetwarzane będą również w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy, a także w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł uczestniczyć w procesie rekrutacji. W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, możesz ją w każdej chwili odwołać, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a jeżeli udzielisz zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii. W przypadkach, w których pozwala na to prawo, możesz też: sprostować dane, przenieść dane, usunąć dane, ograniczyć przetwarzanie danych oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Masz też prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podmiotem przetwarzającym Twoje dane jest Komunikacja Plus Group sp. z o.o. Podane dane możemy przekazać także innym podmiotom (np. firmie świadczącej dla nas usługi IT). Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w obszarze EOG.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy profilować Twoich danych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@kplus.agency